Prosta biblioteka graficzna (primlib)

Biblioteka zawiera funkcje obudowujące podstawowe operacje z biblioteki SDL_gfx. Jej celem jest dostarczenie prostego sposobu na wykonywanie operacji graficznych osobom uczącym się języka C. Zakłada się, że po nabyciu biegłości w programowaniu w języku C programista będzie używał biblioteki SDL bezpośrednio. Biblioteka jest zawarta w pliku primlib.c. Każdy moduł programu używający biblioteki powinien dołączyć plik nagłówkowy primlib.h. Bibliotekę można pobrać tutaj. Jej użycie wymaga zainstalowania w systemie bibliotek SDL 1.2 i SDL_gfx

Układ współrzędnych

Początek układu współrzędnych znajduje się w lewym górnym rogu okna graficznego. Szerokość i wysokość okna graficznego można uzyskać za pomocą funkcji screenWidth() i screenHeight().

Rysowanie

Przed użyciem jakichkolwiek funkcji z biblioteki należy wywołać funkcję initGraph(). Po wykonaniu operacji graficznych, w celu pokazania uaktualnionego obrazu na ekranie, należy wywołać funkcję updateScreen(). Przed ponownym wywołaniem updateScreen() należy wyczyścić ekran i narysować od nowa całą scenę.

Kompilacja

W celu skompilowania programu używającego biblioteki primlib należy użyć następującego polecenia:

gcc -D_REENTRANT progname.c primlib.c -o progname -lm -lSDL -lpthread -lSDL_gfx

gdzie progname.c jest nazwą głównego modułu programu.

Opis funkcji zawartych w bibliotece primlib

int initGraph();

Musi być wywołana przed jakąkolwiek operacją graficzną. Zwraca 0 w przypadku sukcesu, wartość niezerową w przypadku błędu.

enum color {BLACK, RED, GREEN, BLUE, CYAN, MAGENTA, YELLOW, WHITE, COLOR_MAX};

Typ wyliczeniowy, reprezentujący dostępne kolory.

void pixel(int x, int y, enum color c);

Umieszcza piksel o kolorze c w punkcie o współrzędnych (x,y).

void line(int x1, int y1, int x2, int y2, enum color c);

Rysuje linię z punktu (x1,y1) do (x2,y2), używając koloru c.

void rect(int x1, int y1, int x2, int y2, enum color c);

Rysuje prostokąt o lewym górnym rogu w punkcie (x1,y1) i prawym dolnym rogu w punkcie (x2,y2), używając koloru c.

void filledRect(int x1, int y1, int x2, int y2, enum color c);

Rysuje wypełniony prostokąt o lewym górnym rogu w punkcie (x1,y1) i prawym dolnym rogu w punkcie (x2,y2), używając koloru c.

void circle(int x, int y, int r, enum color c);

Rysuje okrąg o środku w punkcie (x,y) i promieniu r, używając koloru c.

void filledCircle(int x, int y, int r, enum color c);

Rysuje wypełniony okrąg (koło) o środku w punkcie (x,y) i promieniu r, używając koloru c.

void textout(int x, int y, char *s, enum color c);

Wypisuje tekst s od punktu o współrzędnych (x,y), używając koloru c.

int screenWidth();

Podaje szerokość ekranu.

int screenHeight();

Podaje wysokość ekranu.

void updateScreen();

Uwidacznia wyniki wywołania funkcji graficznych od ostatniego uaktualnienia ekranu.

int pollkey();

Zwraca kod wciśniętego w danej chwili klawisza. Zwraca -1 jeżeli żaden klawisz nie jest wciśnięty.

int getkey();

Czeka na naciśnięcie klawisza i zwraca jego kod.

int isKeyDown(int key);

Zwraca 1 jeżeli klawisz key jest wciśnięty, 0 w pozostałym przypadku.

Lista kodów klawiszy wykorzystywanych przez funkcje związane z klawiaturą:


Kod klawisza

Kod ASCII

Nazwa opisowa

SDLK_BACKSPACE

'\b'

backspace

SDLK_TAB

'\t'

tab

SDLK_CLEAR

 

clear

SDLK_RETURN

'\r'

return

SDLK_PAUSE

 

pause

SDLK_ESCAPE

'^['

escape

SDLK_SPACE

' '

space

SDLK_EXCLAIM

'!'

exclaim

SDLK_QUOTEDBL

'"'

quotedbl

SDLK_HASH

'#'

hash

SDLK_DOLLAR

'$'

dollar

SDLK_AMPERSAND

'&'

ampersand

SDLK_QUOTE

'''

quote

SDLK_LEFTPAREN

'('

left parenthesis

SDLK_RIGHTPAREN

')'

right parenthesis

SDLK_ASTERISK

'*'

asterisk

SDLK_PLUS

'+'

plus sign

SDLK_COMMA

','

comma

SDLK_MINUS

'-'

minus sign

SDLK_PERIOD

'.'

period

SDLK_SLASH

'/'

forward slash

SDLK_0

'0'

0

SDLK_1

'1'

1

SDLK_2

'2'

2

SDLK_3

'3'

3

SDLK_4

'4'

4

SDLK_5

'5'

5

SDLK_6

'6'

6

SDLK_7

'7'

7

SDLK_8

'8'

8

SDLK_9

'9'

9

SDLK_COLON

':'

colon

SDLK_SEMICOLON

';'

semicolon

SDLK_LESS

'<'

less-than sign

SDLK_EQUALS

'='

equals sign

SDLK_GREATER

'>'

greater-than sign

SDLK_QUESTION

'?'

question mark

SDLK_AT

'@'

at

SDLK_LEFTBRACKET

'['

left bracket

SDLK_BACKSLASH

'\'

backslash

SDLK_RIGHTBRACKET

']'

right bracket

SDLK_CARET

'^'

caret

SDLK_UNDERSCORE

'_'

underscore

SDLK_BACKQUOTE

'`'

grave

SDLK_a

'a'

a

SDLK_b

'b'

b

SDLK_c

'c'

c

SDLK_d

'd'

d

SDLK_e

'e'

e

SDLK_f

'f'

f

SDLK_g

'g'

g

SDLK_h

'h'

h

SDLK_i

'i'

i

SDLK_j

'j'

j

SDLK_k

'k'

k

SDLK_l

'l'

l

SDLK_m

'm'

m

SDLK_n

'n'

n

SDLK_o

'o'

o

SDLK_p

'p'

p

SDLK_q

'q'

q

SDLK_r

'r'

r

SDLK_s

's'

s

SDLK_t

't'

t

SDLK_u

'u'

u

SDLK_v

'v'

v

SDLK_w

'w'

w

SDLK_x

'x'

x

SDLK_y

'y'

y

SDLK_z

'z'

z

SDLK_DELETE

 

delete

SDLK_KP0

 

keypad 0

SDLK_KP1

 

keypad 1

SDLK_KP2

 

keypad 2

SDLK_KP3

 

keypad 3

SDLK_KP4

 

keypad 4

SDLK_KP5

 

keypad 5

SDLK_KP6

 

keypad 6

SDLK_KP7

 

keypad 7

SDLK_KP8

 

keypad 8

SDLK_KP9

 

keypad 9

SDLK_KP_PERIOD

'.'

keypad period

SDLK_KP_DIVIDE

'/'

keypad divide

SDLK_KP_MULTIPLY

'*'

keypad multiply

SDLK_KP_MINUS

'-'

keypad minus

SDLK_KP_PLUS

'+'

keypad plus

SDLK_KP_ENTER

'\r'

keypad enter

SDLK_KP_EQUALS

'='

keypad equals

SDLK_UP

 

up arrow

SDLK_DOWN

 

down arrow

SDLK_RIGHT

 

right arrow

SDLK_LEFT

 

left arrow

SDLK_INSERT

 

insert

SDLK_HOME

 

home

SDLK_END

 

end

SDLK_PAGEUP

 

page up

SDLK_PAGEDOWN

 

page down

SDLK_F1

 

F1

SDLK_F2

 

F2

SDLK_F3

 

F3

SDLK_F4

 

F4

SDLK_F5

 

F5

SDLK_F6

 

F6

SDLK_F7

 

F7

SDLK_F8

 

F8

SDLK_F9

 

F9

SDLK_F10

 

F10

SDLK_F11

 

F11

SDLK_F12

 

F12

SDLK_F13

 

F13

SDLK_F14

 

F14

SDLK_F15

 

F15

SDLK_NUMLOCK

 

numlock

SDLK_CAPSLOCK

 

capslock

SDLK_SCROLLOCK

 

scrollock

SDLK_RSHIFT

 

right shift

SDLK_LSHIFT

 

left shift

SDLK_RCTRL

 

right ctrl

SDLK_LCTRL

 

left ctrl

SDLK_RALT

 

right alt

SDLK_LALT

 

left alt

SDLK_RMETA

 

right meta

SDLK_LMETA

 

left meta

SDLK_LSUPER

 

left windows key

SDLK_RSUPER

 

right windows key

SDLK_MODE

 

mode shift

SDLK_HELP

 

help

SDLK_PRINT

 

print-screen

SDLK_SYSREQ

 

SysRq

SDLK_BREAK

 

break

SDLK_MENU

 

menu

SDLK_POWER

 

power

SDLK_EURO

 

euroData ostatniej aktualizacji: 11.02.2008.